AANSOEKVORMS

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

  1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
  2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
  3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
  4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
  5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
  6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
  7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
  8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
  9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
  10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Klik hier om die vorm a te laai.

Behuisings aansoekvorm

Klik hier om die vorm a te laai.